سکوت سرشار از ناگفته هاست

 

دلتنگی های آدمی را ،

             باد ترانه ای می خواند

 

رویاهایش را

آسمان پر ستاره نادیده می گیرد

 

و هر دانه ی برفی

 به اشکی ناریخته می ماند

 

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است

 

از حرکات ناکرده

اعتراف به عشق های نهان

و شگفتی های بر زبان نیامده

 

در این سکوت

حقیقت ما نهفته است

حقیقت تو و من 

 

 

مارگوت بیکل | ترجمۀ احمد شاملو

 


تاریخ ارسال : پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393 10:25
این است راه ما

جویای راه خویش باش
             از این سان که منم

                        در تکاپوی انسان شدن

در میان راه دیدار می کنیم
             حقیقت را ، آزادی را ، خود را


در میان راه می بالد و به بار می نشیند

                        دوستی ای که توانمان می دهد

تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری

                                    این است راه ما ؛ تو و من


مارگوت بیکل


تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 اسفند 1391 21:43
بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم

                  
پس از سفر های بسیار
                    و
عبور از فراز و فرود
                       
امواج این دریای طوفان خیز
                                     
بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم

بادبان برچینم ، پارو وانهم ، سکان رها کنم
  

به خلوت لنگرگاهت در آیم
                            و در کنارت پهلو بگیرم

آغوشت را بازیابم
    - استواری امن زمین را -
                           زیر پای خویش

 

مارگوت بیکل

 

 

تاریخ ارسال : یکشنبه 29 بهمن 1391 22:27
همراهی ام كن


اگر می خواهی نگهم داری

            دوست من از دستم می دهی


اگر می خواهی همراهی ام كنی دوست من

 تا انسان آزادی باشم ، میان ما همبستگی آنگونه میبارد

                        كه زندگی ما هر دو تن را غرق در شكوفه می كند


 

 مارگوت بیکل | ترجمۀ احمد شاملو

 

تاریخ ارسال : سه شنبه 24 بهمن 1391 11:06
آرزوی من برای تو


برای تو و خویش چشمانی آرزو می کنم

            که چراغ ها و نشانه ها را در ظلماتمان ببیند


گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشیمان بشنود


برای تو و خویش روحی

            که این همه را در خود گیرد و بپذیرد


و زبانی که در صداقت خود

            ما را از خاموشی خویش بیرون کشد

                        و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است

                                                                                    سخن بگوییم . 
مارگوت بیکلترجمۀ احمد شاملو

 

تاریخ ارسال : پنجشنبه 5 بهمن 1391 13:39