دوام

ساعت از نیمه گذشته است

و من

به این می اندیشم ...

 

اگر کاری که

          عشق با من کرد ،


 
با تـــو می کرد

       چند روز دوام می آوردی ؟!

 

 

میلاد تهرانی

تاریخ ارسال : یکشنبه 29 آذر 1394 18:08
گیسو کمند

خودت هم نمیدانی


چند بار گیسوان بلندت

                  مرا نجات داده اند !

هر بار که دستم

            از دنیا کوتاه میشد ...

 

 

میلاد تهرانیتاریخ ارسال : سه شنبه 17 شهریور 1394 20:49
اگر کنارم باشی ...

خداوند نمی خواهد ما به هم برسیم

 

شاید تنها دلیلش

 این باشد که اگر کنارم باشی ...

 

دیگر هیچ وقت ،

 هیچ چیز از او نخواهم خواست ...

 

 

 

میلاد تهرانی

تاریخ ارسال : یکشنبه 14 تیر 1394 19:42
سپیدی موهایم ...


 سپیدی موهایم

            را سر سری نگیر

 

 اینجا

خیلی وقت است

             که برف نباریده

 

 

میلاد تهرانی

 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 15 بهمن 1393 20:20