مهم من بودم که ...

بازنده منم که

 در را باز می گذارم ،

                 شاید که بازگردی .

 

دزد هم که بیاید ،

 چیز مهمی برای بردن نمی یابد .

                      مهم من بودم که تـــو بردی !!!

 

 

سینا به منش

تاریخ ارسال : یکشنبه 19 بهمن 1393 14:14
باران و بهانه گریه

باران تمام شد !


حالا می توان نشست

  و برای آنان که دیگر ؛


بهانه ای نیست

برای آمدن شان ،

گریست  . . .

 

سینا به منش

 


تاریخ ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1392 22:22