جایی برای شعر ...
شعری برای تـــو ...
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه


 

1.  Take into account that great love and great achievements involve great risk.

 

1- بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است.

 

2.  When you lose, don’t lose the lesson.

 

2- آنگاه که می بازی، از باختت درس بگیر.

 

3.  Follow the three R’s:

      Respect for self,

      Respect for others and   

      Responsibility for all your actions.

 

3- سه اصل را دنبال کن:

•         محترم داشتن خود

•         محترم داشتن دیگران

•         جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود

 

4. Remember that not getting what you want is sometimes a

    wonderful stroke of luck.

 

4- به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد.

 

5. Learn the rules so you know how to break them properly.

 

5- قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن ها به گونه ای شایسته، آگاه باشی.

 

6. Don’t let a little dispute injure a great relationship.

 

6- نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پرقدرت، خللی وارد سازد.

 

7. When you realize you’ve made a mistake, take immediate

      steps to correct it.

 

7- هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار.

 

8. Spend some time alone every day.

 

8- هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن.

 

9.  Open your arms to change, but don’t let go of your values.

 

9- آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، امّا از ارزش های خود دست برندار.

 

10. Remember that silence is sometimes the best answer.

 

10- به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است.

 

11. Live a good, honorable life. Then when you get older and

       think back, you’ll  be able to enjoy it a second time.

 

11- نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بیندیشی، از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد.

 

12. A loving atmosphere in your home is the foundation for your life.

 

12- فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات.

 

13. In disagreements with loved ones, deal only with the

      current situation. Don’t bring up the past.

 

13- در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن.

 

14. Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.

 

14- دانش خود را تسهیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است.

 

15. Be gentle with the earth.

 

15- با زمین مهربان باش.

 

16. Once a year, go someplace you’ve never been before.

 

16- سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای.

 

17. Remember that the best relationship is one in which your

       love for each other exceeds your need for each other.

 

17- به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد.

 

18.  Judge your success by what you had to give up in order to get it.

 

18- کامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری.

 

19. Approach love and cooking with reckless abandon.

 

19- به عشق و آشپزی با واگذاردن بی پروا دست یاب.
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات